عنوان هفته فروش هفتگی فروش کل
Scream VI (2023) 2 $17.5M $76.0M
Creed III (2023) 3 $15.4M $127.7M
65 (2023) 2 $5.8M $22.4M
Cocaine Bear (2023) 4 $3.9M $58.5M
Jesus Revolution (2023) 4 $3.5M $45.5M
Champions (2023) 2 $3.0M $10.6M